ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน

การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ วันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 3

ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562   

 

กลุ่มสาระ/กิจกรรม สถานที่แข่งขัน ผู้อำนวยการสนาม/ผู้ประสานงานสนาม โทรศัพท์ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ ฯ โทรศัพท์
ปฐมวัย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร นายศนิเดช ไกรเทพ
นางนาถยา แสงดี
091-8264156
084-2699448
นางนาถยา แสงดี หัวหน้าแผนกอนุบาล 084-2699448
ภาษาไทย โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา นายวีระยุทธ ธนทวี
นางสาวดุษฎี ชูนุ่น
081-9561838
093-8369474
นางสุวรรณี จองเดิน 089-6451436
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก นางมารศรี ตรีรัตนพันธ์
นางอาภาภรณ์ ผนึกทรัพย์สกุล
081-5697788
089-4728950
นางสาวสุพร พละบุญ 081-7371254
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุโณทัย ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
นางกตัญญุตา ชอบชื่น
081-7629909
086-9947175
นางกตัญญุตา ชอบชื่น 086-9947175
เทคโนโลยี โรงเรียนพรศิริกุล นางสุภา สัมพันธรัตน์
นางสาวเชาวภรณ์ สัมพันธรัตน์
081-8927810
084-0573883
นางสาวเชาวภรณ์ สัมพันธรัตน์ 084-0573883
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โรงเรียนมัธยมวัดควน
วิเศษมูลนิธิ
นายประเวช ไกรเทพ
นางปัญจรัตน์ โอทอง
088-8257273
093-6247823
นางสาวเตือนใจ วิโนทัย 089-2905195
ศิลปะ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์
นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง
081-7262023
093-9830720
นายจิรัฎฐ์ ชุมดี
นางวันทนีย์ เสงี่ยมวงศ์
096-5831577
095-0242797
การงานอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง นายอุทัย บัวดำ 098-3242157 นายอุทัย บัวดำ 098-3242157
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ นายประทิน พงศ์อิศวรานันท์
นางปิยะภรณ์ ปานแก้ว
087-0111110
083-9699451
นางสาวจิราธิพัฒน์ อ่อนสง
นางศิริยา แซ่บู๊
075-590080

ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนที่การแข่งขันทักษะวิชาการฯ วันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดตรังดาวน์แผนผังโรงเรียน
แผนผังโรงเรียนบูรณะรำลึก

Copyright © 2014
Created By Progressive Network Consult Co.,Ltd.